Innkalling til årsmøte i idrettslaget

Styret i Monolitten Idrettslag innkaller til årsmøte tirsdag 22.03 kl. 19.00.
Årsmøtet vil i år bli gjennomført i Skøyenhallen.

Eventuelle forslag som ønskes fremmet for årsmøtet sendes på e-post til post@monolittenil.no senest tirsdag 08. mars.
Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter vil bli lagt ut senest tirsdag 15.03.

Dagsorden:

Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete

Sak 2: Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden

Sak 3: Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen

Sak 4: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand

Sak 5: Vedta idrettslagets budsjett

Sak 6: Behandle innkommende saker
            – Sak 6.1 Endre navn på Stiftelsen Bygdø Monolitten
– Presentasjon av forslag til nytt klubbhus av styreleder i stiftelsen John Martin

Sak 7: Behandle idrettslagets organisasjonsplan

Sak 8: Behandle hovedstyret sine saker
            – Sak 8.1 Vedta pris på Medlemskap og treningsavgift for 2023
            – Sak 8.2 Engasjere statsautorisert revisor til å revidere idrettslagets regnskap
            – Sak 8.3 Vedta idrettslagets vedtekter basert på ny lovnorm fra NIF
– Presentasjon av Nabolagsklubbkonsept – Monolitten Freestyle ved Tore og Ingelin
Presentasjon av Klubbhåndbok, Ungdomsråd ved Hege og Christopher

Sak 9: Velge styremedlemmer til Stiftelsen Bygdø Monolitten

Sak 10: Foreta følgende valg:

10.1              Styreleder og nestleder

10.2              Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer

10.3              [Eventuelt øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan]

10.4              Kontrollkomité med minst to medlemmer

10.5              Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene

10.6              Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem

Dokumenter: