Barnekurs

Mil Tennis holder kurs hele året, men treningsplassene avhenger av banetilgangen disponibel etter tilsagn av utsendte søknader. Vi sogner til Frogner tennis, der tilgangen er størst mesteparten av året og søker oss inn i ulike haller gjennom innendørssesongen. Nåværende kursdeltagere prioriteres, spesielt barn og ungdom, især jenter i tenårene for å demre oppmot frafallet i idretten.

Kursprisene avhenger av tilsagn etter søkte subsidier og de voksnes bidrag bl.a. gjennom voksenkursene.

Mil Tennis har som mål å kunne gi en innføring i alle slag og deler av tennisen i løpet av innføringskurset. Merk at det er begrensede plasser og at medlemskap er påkrevd. Ved interesse innsend SMS med forespørsel om kursplass og -tid til 45223562 for snarlig behandling, eller innsend e-post til Nick@Monolittenil.no med kontaktdata notert, der vi kan komme frem til en gruppesammensetning som kan passe.

Innrulleringsperiodene pleier å være:

  • Tidlig Januar
  • Midten av April
  • Etter sommerferien og NM, rundt skolestart
  • Oktober/November

Det anbefales på det sterkeste å melde seg inn som medlem for å få informasjonsmailene som minner om innrulleringstiden. Det avkortes ikke på kursavgiften for sen påmelding, jf. betingelsene under som bes lest og forstått snarest.

Velkommen med!

NB: Medlemskap er påkrevd før innrullering til kurs. Det er kun medlemmene som kan forhøre seg om kursplasser først, før vi eventuelt publiserer om kapasitet eller aktiviteter/kurs i bl.a. sosiale medier.

Alle henvendelser behandles med diskresjon. Betingelsene bes lest før påmelding.

Betingelser for påmelding


Før oppstart til kursene med Monolitten idrettslag (Mil) forplikter kursdeltagerne seg til å lese gjennom disse betingelsene. Etter oppstarten av kursene uten påbegynt dialog ved spørsmål har man automatisk godtatt disse betingelsene.


– Kontaktdata
Kursdeltagerne forplikter seg til å holde Mil oppdaterte med riktige kontaktopplysninger.
I forbindelse med alle aktiviteter og all trening vil Mil informere per SMS eller e-post, i tillegg til Instagram og Facebook for felles utgående informasjon til medlemmene.
Om det savnes informasjon, bes det om at Mil kontaktes snarest. For hurtig kontakt per tlf. 45223562, eller per e-post til Nick@Monolittenil.no for lengre og grundigere redegjørelser.


– Personvern
Mil skal respektere enkeltindividets ønske om å kunne frabe seg å komme med på bilder og videoer som legges ut for publisitet og rapporteringer.
Mils representant(er) skal klart stille spørsmål om godkjennelse, fortelle uoppfordret om ønsket bruk og ikke presse på for deltagelse.
Det bes gjerne om en e-post til Nick@Monolittenil.no om dette og det skal behandles ytterst konfidensielt.


– Påmelding
Deltagelse ved påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele sesongen. Man må betale hele kursavgiften selv om man velger å avslutte kurset midt under sesongen eller er borte noen treninger på grunn av sykdom, skade eller uforutsette hendelser.
Deltagere som kan fremlegge legeerklæring vil få 50% reduksjon om man ikke kan vende tilbake til kurset pga. skade/sykdom og det er rom for å få kursplassen dekket. Eventuelt at en andel fratrekkes ved neste utendørssesong.

Å henvende seg trenerne i og mellom timene

Av respekt for kursdeltagernes tid, skal ikke trenerne henvendes eller tilsnakkes under noen omstendighet som ikke er av livsforsvarende karakter skje. Etter barneidrettsbestemmelsene skal ikke foreldre/foresatte være tilstede under treningene, med mindre det ligger medisinske omstendigheter til grunn, selv om det settes skjønn for levering og henting av barna og de yngre som kjøres under Covid-19-situasjonen.

Spørsmål og kommentarer skal rettes til tennisansvarlig Nick Adrian Ulloa i kontortiden hverdager 11:00-15:00 per telefon/SMS til 45223562 eller at det innsendes en e-post til Nick@Monolittenil.no


– Kansellerte timer
Kursdeltagere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved f.eks. kurs, møter, seminarer, lag- og representasjonskamper, dårlig vær eller uforutsette hendelser (f.eks. sykdom, force majeure etc.). Kursansvarlig varsler ca. innen 1 time kursdeltagerne før kursoppstart om avlyste leksjoner, med mindre det oppstår uforutsett kraftig nedbør som gjør underlaget uspillbart og ødelegger baller og utstyr.

Det er ikke nødvendig å forhøre seg på noen måte om kursets gang da alle vil bli varslet ved riktige kontaktdata. Det blir ingen tilbakebetalinger av disse timene, men Mil pålegger seg imidlertid til å kompensere for tap, ved mulighet, ved påfølgende sesong.

– Fri- og feriedager

Ved Mil Tennis er vi klare over at ikke alle har mulighet til å reise ved fri- og feriedager av forskjellige årsaker og strever dermed med å holde treningstilbudet oppe gjennom hele året. Mil Tennis forbeholder seg allikevel retten til å kunne sammenstille og omdisponere treningstid ved lav deltagelse for å sikre høyest mulig aktivitet på våre tildelte treningsareal. Kursdeltagerne vil bli varslet innen rimelig tid, men ber til gjengjeld om at kursansvarlig blir varslet ved fravær.


– Frister
Påmeldingen fortsetter automatisk gjennom året. Ved ønske om avslutning av påfølgende treningsløp, bes det om minst en måneds varsel per e-post til Nick@Monolittenil.no innen avslutningen av inneværende kurs.
Hvis man ikke gir beskjed innen fristen er man forpliktet til å betale for neste termin.


– Fakturering
Fakturaene sendes ut ved stabilisert termin gjennom NIFs KlubbAdmin.


– Bydelsordning
Skulle det, mot formodning, oppstå betalingsutfordringer, ber Mil vennligst om at det varsles, selv muntlig i klar form nærmeste kontaktperson. Det er ikke nødvendig med noen form for begrunnelse og informasjonen vil behandles konfidensielt.
Tillitsavtalen med Bydel Frogner vil dekke treningsavgiften ved behov for støtte.


– Fravær
Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man i utgangspunktet ikke kan stille med en erstatter hvis man er fraværende fra en trening, med mindre det er helt avklart med treneren og det ikke spriker stort nivåmessig av hensyn til øvrige kursdeltagere.
Man skal heller ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (sykdom, reise, mm.) i andre grupper. Slike problemstillinger må overveies med treneren i god tid før timen.

For ordens skyld bes det om at fravær meldes inn per SMS til Nick på 45223562. Det er ikke nødvendig med noen form for begrunnelse og informasjonen vil behandles konfidensielt.