Besøksregistrering

Takk for at du registrerer deg, slik at vi kan kontakte deg ved eventuelt smitteutbrudd på arrangementet du deltar på.

Scan koden for å komme til registrering av besøksdata, eller klikk på linken: Besøksregistrening

Alle data slettes etter 14 dager.